Bùi Thảo Nguyên
Teacher

Tốt nghiệp khoa CNTT 

Trường Đại Học Bách Khoa

vũ đăng khôi
Teacher

Thạc Sĩ Công Nghệ Thông Tin

Trường đại học Kinh Tế

Cùng nhiều gv
Teacher

Cùng hơn 500 giáo viên có trình độ Đại học, Thạc sĩ chuyên ngành CNTT, Kế Toán.